Érettségi 2021. május- június

Kedves Diákok!

A Kormány 2021. április 9-én hozott 167/2021. Korm. rendelete értelemében 2021. május 9. napjáig a köznevelési és szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. A köznevelési és szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működnek.

Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2021. május–júniusi vizsgaidőszakában

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) 11.  §-a szerinti, 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban (a továbbiakban: Vizsgaidőszak) a Vizsgaszabályzat rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a  Vizsgaszabályzat 31.  § (4)  bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

(2) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

(3) Ha a  vizsgázó az  igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
d) a Vizsgaszabályzat 45.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsgaegyenértékűséget kíván szerezni, vagy
e) a Vizsgaszabályzat 54.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

(5) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.

(6) Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgaeredménnyel, vagy a Vizsgaszabályzat 60/D. §-ában meghatározottak szerint jelentkezett pótló vizsgára, és kérte annak beszámítását, akkor vizsgaeredményét a korábbi vizsgaeredménye alapján az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.

(7) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
 

2. Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések

3. § (1) A Vizsgaszabályzat 45.  §-ától és 54.  §-ától eltérően a  megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.