167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 251/2021. (V. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet során az  érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A  középiskola utolsó évfolyamát a  2020/2021. tanévben befejező vizsgázó számára szóbeli pótlóvizsgát kell szervezni, ha az írásbeli vizsgáról vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, vagy a vizsgatárgy gyakorlati vizsgarészének teljesítésére – neki fel nem róható okból – képtelenné válik, és
a) a vizsgajelentkezést fogadó intézmény igazgatójánál kérelmezi, hogy élni kíván a  Vizsgaszabályzat 24.  §
(1) bekezdése vagy a Vizsgaszabályzat 31. § (5) bekezdése szerinti lehetőséggel, valamint b) az igazgató engedélyezi számára a pótlóvizsga szóbeli vizsgával való letételét.
(2b) A  (2a)  bekezdésben meghatározott kérelmet, valamint a  fel nem róható ok igazolására szolgáló dokumentumokat az  igazgató részére elektronikus úton, legkésőbb 2021. május 28-án 16 óráig kell benyújtani. A határidő jogvesztő.
(2c) Az  igazgató a  döntéséről legkésőbb 2021. június 1-jéig elektronikus úton értesíti a  vizsgázót, valamint – ha emelt szintű szóbeli vizsgát engedélyezett – a vizsga megszervezéséért felelős kormányhivatalt.
(2d) A  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17.  § (9)  bekezdésétől eltérően a (2a) és (3) bekezdés szerinti szóbeli vizsga eredményéből érettségi pont számítható.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Ha a  vizsgázó az  érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a  Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, – a  2.  § (2a)–(2c)  bekezdés szerinti kivétellel – a  javító- vagy pótlóvizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.”

3. § Az R. 3 alcíme a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Azok a  vizsgázók, akik a  2020/2021. tanév május–júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a  veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október–novemberi vagy május–júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.
4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az  érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a  2021/2022. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.”

4. § Az R. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A Vizsgaszabályzat 37. § (3) bekezdése szerinti, az érettségi bizonyítvány záradékkal való ellátására vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök